راهنمای نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی

نمایندگی تعمیر ماشین ظرفشویی

در این مقاله از دیجی تعمیرگاه می‌خواهیم درباره نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی به طور اصولی صحبت کنیم. توجه کنید درصورتی‌که درباره نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی هیچ‌گونه تخصص و یا تجربه کافی ندارید، به هیچ عنوان شخصاً اقدام به نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی و هیچ ظرفشویی دیگری ننمایید چراکه ﻧﺼﺐ ﺍﻣﻮر ﺑﺮﻗﯽ، لوله‌کشی ﺍﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ متخصصین فنی و کاردان ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد در غیر این صورت ممکن است به لباسشویی یا حتی خودتان آسیب جدی برسانید.

درصورتی‌که نیاز به هرگونه خدمات تعمیر، سرویس یا نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی در هر نقطه‌ای از تهران یا کرج دارید با ما تماس بگیرید و یا درخواست خود را از طریق فرم ثبت درخواست تعمیرات، ما را از مشکل خود مطلع سازید تا در کوتاه ترین زمان ممکن بهترین و نزدیک ترین تکنسین تعمیر ماشین ظرفشویی را به محل شما اعزام نماییم.

ثبت درخواست تعمیرات و سرویس ماشین ظرفشویی

لازم به ذکر است که این توضیحات مربوط به نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی مدل های زیر است:

 • (D1450W(L,M,T,B,C,D,A,)F(B,U
 • (D1451W(L,M,T,B,C,D,A,)F(B,U
 • (D1452W(L,M,T,B,C,D,A,)F(B,U
 • (D1462W(L,M,T,B,C,D,A,)F(B,U
 • KD-E701NW
 • KD-E702NW
 • KD-E700NW
 • KD-E702NT
 • KD-E700NT

آماده‌سازی روﺯﻧﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ برای نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی

 1. ﺍﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﻗﺮﺍرﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺯﯾﺮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ.
 2. ﺑﺮﺍی ﺍﺗﺼﺎل آﺳﺎن ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﺰدﯾﻜﯽ ﺳﯿﻨﻚ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 3. ﺑﺮﺍی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب، ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳ ﻣﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 4. ﺍﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ در ﮐﻨﺞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ، ﺣﺪﺍﻗﻞ باید ۵ سانتی‌متر ﻓﻀﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ و ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﯾﺎ دﯾﻮﺍر ﻣﺠﺎور ﺍﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

! اخطار

ﭼﻮب ﺧﺎم (ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮕﯽ) ﺍﻃﺮﺍف ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺿﺪ آب ﯾﺎ درﺯﮔﯿﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎد ﻧﻜﻨﺪ.

آماده‌سازی ﺑﺮﺍی سیم‌کشی

! اخطار

به‌منظور ﺍﯾﻤﻨﯽ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﻓﯿﻮﺯ ﻣﻨﺰل رﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﺯ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺳﯿﻢ ﺳﯿﺎر ﯾﺎ سه‌راهی ﺧﻮددﺍری ﮐﻨﯿﺪ. سیم‌کشی و ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 1. ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه ازلحاظ وﻟﺘﺎژ و ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آنچه در دﻓﺘﺮﭼﻪ رﺍﻫﻨﻤﺎ ظرفشویی ال جی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه دﺍرﺍی ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﯿﻮﺯ ۱۵ آﻣﭙﺮ ﯾﺎ ﻓﯿﻮﺯ تأخیر ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. سیم‌کشی ﺑﺎﯾﺪ دﺍرﺍی دو ﺳﯿﻢ و ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
 2. دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﺮس و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱/۲ ﻣﺘﺮی ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﻗﺮﺍر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ در ﺟﻠﻮی ﭘﺮﯾﺰ ﺧﻮددﺍری ﮐﻨﯿﺪ. (ﺑﻪ ﺷﻜﻞ در ﺻﻔﺤﻪ A ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮد.)
 3. دوﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺍرﺍی ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت دﺍﺷﺘﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮق ﮐﻤﻚ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ. ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎل دوﺷﺎﺧﻪ ﺳﺎﯾﺮ دستگاه‌ها ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺧﻮددﺍری ﮐﻨﯿﺪ.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جیوﻟﺘﺎژ ﺧﻄﺮﻧﺎک

ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺧﻄﺮﺍت ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک.

ﺗﻮﺟﻪ – در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ISO 3864 ﺍﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی

 1. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﺎﻧﯿﺪ.
 2. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺯﯾﺮ پایه‌ها رﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ ﺍرﺗﻔﺎﻉ دﻟﺨﻮﺍه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جیﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ در ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ

 1. ﭘﯿﺶ ﺍﺯ سردادن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﺍﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍر ﻣﺘﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ طول‌های ﻻﺯم و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺍ اندازه‌گیری ﮐﻨﯿﺪ.
 2. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ به‌دقت ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺮ دﻫﯿﺪ. ﺍﺯ این‌که ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ دﺍﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﺗﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

! هشدار

درصورتی‌که ﺍرﺗﻔﺎﻉ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ سانتی‌متر ۸۵ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ۲ ﭘﯿﭻ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ رﺍ بازکرده و آن رﺍ ﺑﺮدﺍرﯾﺪ. (دوپیچ ﻋﻘﺐ)

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

ﺍﺗﺼﺎل ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ

 1. درصورتی‌که ﺍﻧﺘﻬﺎی ﺷﻠﻨﮓ در ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻔﺖ نمی‌شود، ﺍﺯ ﯾﻚ رﺍﺑﻂ ﻻﺳﺘﯿﻜﯽ (ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻧﺸﺪه) ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﺍرت و ﻣﻮﺍد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 2. ﺍﯾﻦ رﺍﺑﻂ رﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ فروشگاه‌های ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﺍﺗﺼﺎﻻت ﺧﺮﯾﺪﺍری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 3. در ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻒ و ب دو ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎل ﻧﺸﺎن دﺍده ﺍﺳﺖ.

♦ ﺗﻮﭘﯽ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ “S” ﺑﺎﯾﺪ کاملاً ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎری ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺴﺪﺍد ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎده می‌کنید.

♦ ﺑﺮﺍی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺍﺯ ﺧﺮوج ﺑﻮی ﺑﺪ، ﯾﻜﯽ ﺍﺯ روش‌های ﺯﯾﺮ رﺍ مورداستفاده ﻗﺮﺍر دﻫﯿﺪ:

♦ وﻗﺘﯽ ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮﯾﯽ “S” ﺳﯿﻨﻚ ﯾﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻠﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

شکل الف

وﻗﺘﯽ ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻗﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻻﺯم ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺗﺼﺎل ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﺍﯾﺠﺎد ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ب ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

شکل ب

ﻃﻮﯾﻞ ﻧﻤﻮدن ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ

ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ رﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺯﯾﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

! هشدار

ﻫﻨﮕﺎم ﺍﺗﺼﺎل ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ، ﺍﺯ ﺗﺎ ﻧﺸﺪن ﺷﻠﻨﮓ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. (خمیدگی‌ها ﺑﺎﯾﺪ دﺍرﺍی ﺷﻌﺎﻉ میلی‌متر ﺑﺎﺷﻨﺪ.)

نصب شلنگ آب

 • ﺷﻠﻨﮓ آب رﺍ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ. (ﺷﻜﻞ A)
 • ﺑﺮﺧﯽ مدل‌ها دﺍرﺍی ﯾﻚ ﺷﯿﺮ دﺍﺧﻠﯽ و ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ. (ﺷﻜﻞ B)
 • ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﺼﺎل ﺷﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب، ﺷﯿﺮ آب رﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺮم ﻫ ﺎ (ﮐﺜﯿﻔﯽ، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ) ی دﺍﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﮕﺬﺍرﯾﺪ آب دﺍﺧﻞ ﺳﻄﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ دﻣﺎی آب رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻠﻨﮓ رﺍ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ آب ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جیﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ آب ﮔﺮم و ﺳﺮد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎی آب ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۶۵ درﺟﻪ سانتی‌گراد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﺍ ﺑﻪ آب ﺳﺮد وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﻫﻨﮕﺎم ﺍﺗﺼﺎل ﺍﺯ ﻧﻮﺍر ﺗﻔﻠﻮن ﺑﺮﺍی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺍﺯ ﻧﺸﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺍﺯ ﺧﻢ ﻧﺸﺪن و ﺗﺎ ﻧﺸﺪن ﺷﻠﻨﮓ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌شود به‌جای ﺷﻠﻨﮓ ﮐﻬﻨﻪ، ﺍﺯ ﺷﻠﻨﮓ ﻧﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ و سرهم‌بندی

 1. ﺷﻠﻨﮓ آب رﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﺳﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﯿﻢ ﺑﺮق رﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ دﺍرﺍی ﺍﺗﺼﺎل ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و دﺳﺘﮕﺎه رﺍ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
 2. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر، ﻣﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌کنیم ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ در ﺣﺎﻟﺖ Quick ﻗﺮﺍر دﺍده و ﯾﻚ ﺑﺎر آن رﺍ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ. در ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﻧﺒﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﯾﺎ ﻧﺸﺘﯽ آب ﺍﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﻫﻨﮕﺎم ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺻﺪﺍی ﺑﻠﻨﺪی ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﺑﺮوﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺧﺎﻣﻮش و دوﺑﺎره آن رﺍ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺗﺮﺍﺯ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ درب ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﺯ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺪﯾﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ ﺗﺮﺍﺯ ﮐﻨﯿﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ۱٫ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﻪ ﻃﺮف رﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍرد.

نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍرد، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﯾﺮ رﺍ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

 1. ﭘﺎﯾﻪ ﭼﭗ ﻃﺮف ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ رﺍ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ عقربه‌های ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍرﺗﻔﺎﻉ ﻻﺯم ﺑﺮﺳﺪ.
 2. ﺑﺎﺯ ﺷﺪن در رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎﺯ مجدداً ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮق رﺍ ﺗﻜﺮﺍر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﻋﺎدی ﺷﻮد.

♦ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه به‌طور ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ در ﯾﺎ ﺻﺪﺍی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد.

 • وﺿﻌﯿﺖ ۲: درصورتی‌که در به‌طرف ﭼپ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.نصب و راه اندازی ماشین لباسشویی ال جی
 • اگر در به‌طرف ﭼﭗ ﺗﻤﺎﯾﻞ دﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ D ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﯾﺮ رﺍ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 1. ﺑﺎﺯ ﺷﺪن در رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرت دﺍﺷﺘﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ وﺟﻮد ﺻﺪﺍی ﻏﯿﺮﻋﺎدی
 2. ﺑﺎﺯ ﺷﺪن در رﺍ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻮق رﺍ ﺗﻜﺮﺍر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺯ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ﻋﺎدی ﺷﻮد. وقتی‌که ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺗﺮﺍﺯ ﺷﻮد دﯾﮕﺮ به‌طرف ﭼﭗ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
خلاصه خدمات
راهنمای نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی
Rate :
5 based on 1 votes
نوع سرویس
راهنمای نصب و راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی
ارائه دهنده خدمات
دیجی تعمیرگاه,
Ebn-e-Yamin St,N sohrevardi ave,Tehran-19166,
Telephone No.02154584
استان
تهران، کرج
توضیحات
درصورتی‌که درباره راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی هیچ‌گونه تخصص و یا تجربه کافی ندارید، به هیچ عنوان شخصاً اقدام به راه اندازی ماشین ظرفشویی ال جی ننمایید.

تعداد کل نظرات: 2

 • داوود

  سپاس از راهنمایی های خوب شما

 • سعید عبادی

  سلام من‌ متوجه نشدم کجا مایع یا پودر بریزم کجا نمک یا قرص بزارم و چطوری استارت بزنم چون کتاب چه راهنما ندارم و اینکه کتاب راهنما کجا گیرم میات؟

 • یک دیدگاه بنویس!

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لطفا به این سوال پاسخ دهید *